AGI – رئیس جمهوری سرجیو ماتارلا ، فرمان تازه سازی bis را امضا کرد. این تأمین شامل اقدامات 2.5 میلیاردی است. در این متن قوانینی بیشتر و فوری در مورد حفاظت از سلامت ، حمایت از کارگران ، مشاغل ، عدالت ، مربوط به شرایط اضطراری بهداشتی ارائه شده است.

خبر پیشنهادی  دبیران بیش از 75٪ به پدر نه می گویند: "مدارس مستقل هستند"