در مقابل تولید گازهای گلخانه ای مقرر برای بازار خرده فروشی ، طراحی شده برای کمک به تأمین اعتبار هزینه های اضطراری و احیای اقتصاد ملی ، MEF حداقل یک شماره جدید از Btp ایتالیا را در ویژگی هایی که از قبل به بازار شناخته شده است و همچنین راه اندازی یک ابزار جدید اختصاص داده شده به پس اندازان خصوصی که می توان در چندین نوبت در طول سال 2020 پیشنهاد کرد.

خبر پیشنهادی  Immuni برای بارگیری در دسترس است. از 8 ژوئن تست در 4 منطقه