AGI – “ما در جنگ هستیم”. این را یک روز پس از حمله نیس ، وزیر کشور ، جرالد دارمانین ، بیان کرد. وی درباره RTL اظهار داشت: “در جنگ با دشمنی که هم دشمن داخلی است و هم دشمن خارجی.” وی ادامه داد: “ما با یک دین جنگ نیستیم ، بلکه با یک ایدئولوژی ، ایدئولوژی اسلام گرایانه در جنگ هستیم.” و او به فرانسوی ها هشدار داد: “وقتی ما در جنگ هستیم ، باید بدانیم که حوادث دیگری نیز مانند این حمله ناپسند رخ داده و خواهد داشت”

خبر پیشنهادی  داوران فقط به قانون اساسی وفادار هستند