AGI – مجارستان با استفاده از واکسن روسی علیه Covid Sputnik V ، با 40000 دوز آماده تلقیح ، چراغ سبز نشان داده است. یک منبع گفت: آزمایشات تکمیل شده و “می توان واکسن را تجویز کرد.”

مجارستان دو میلیون دوز سرم خریداری کرده است که باید ظرف سه ماه وارد شود و 40 هزار مورد دیگر وارد شده است. بوداپست واکسن چینی Sinopharm را نیز مجاز دانسته است ، که 5 میلیون دوز آن را خریداری کرده است.

خبر پیشنهادی  اسکوتر برقی ، اولین بار در ایتالیا درگذشت