پیش نویس قطعی سنا به فرمان کوید ، که قبلاً توسط اتاق تصویب شده است. بله به اعتماد دولت 143 ، نه 120 بود. هیچ کس رای ممتنع داد. این اقدام وضعیت اضطراری اعلام شده در تاریخ 31 ژانویه را برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا تا 15 اکتبر تمدید می کند.

خبر پیشنهادی  40 عکس در حال نمایش در همه جا در میلان