در ایتالیا طی 24 ساعت گذشته ، از 59979 سواب انجام شده ، 8،913 مورد ویروس کرونا بوده است. 305 مرده میزان مثبت بودن به 14.88٪ افزایش می یابد. روز گذشته با 81،285 سواب 10407 مورد و 261 قربانی وجود داشت همچنین روز گذشته میزان مثبت 12.8٪ بود.

افرادی که امروز بهبود یافته یا ترخیص شده اند 7،813 (دیروز 9،089) در مجموع 1،394،011 نفر هستند تعداد بیماران فعلی تا 819 نفر افزایش می یابد (دیروز 1.055 +) و برابر است با 581،760.

خبر پیشنهادی  10 میلیون از دولت برای حمایت از موسیقی زنده

کل پرونده ها به 2،047،696 رسید. بیماران بستری با علائم 23،571 ، در مراقبت های ویژه 2580 (2 کمتر)، پذیرش روز 148 ؛ در انزوای منزل 555،609 ، با افزایش سواب نسبت به دیروز برابر با 59،879.