AGI – هنوز این کار انجام نمی شود اما ما تقریباً آنجا هستیم. با توجه به AGI، لگا و فورزا ایتالیا یک قدم تا توافق برای جایگزینی مشاور لومپارد برای امور رفاهی فاصله دارند جولیو گالرا با شهردار سابق میلان و رئیس هیئت مدیره Ubi ، لتیزیا موراتی.

مشخصات موراتی ، که سیلویو برلوسکونی نیز می خواست به عنوان کاندیدای راست میانه در انتخابات اداری بعدی در پایتخت لومپارد ، در این ساعات ظاهر شود.

خبر پیشنهادی  معلمی که با یک مینور رابطه جنسی برقرار کرده بود به پرواتو محکوم شد

به جای Gallera FI به دنبال یک تکنسین یا شخصیتی با مشخصات تجربه مانند موراتی بود.