وزارت خزانه داری حدود 6 میلیارد BTP و CCTEU قرار داده است که نرخ آن به شدت بالا می رود. به ویژه ، اوراق بهادار BTP ده ساله بازده پرواز را با 30 امتیاز پایه ، با 1.78٪ افزایش می دهد. تقاضا بسیار قوی و برابر با 4.9 میلیارد بود: 3.75 میلیارد با نسبت پوشش 1.31 اختصاص یافت. BTP های 10 ساله با سررسید 01-06-2026 به مدت 1.5 میلیارد نیز قرار گرفتند. تقاضا 2.68 میلیارد با نسبت پوشش 1.79 بود. نرخ بازده 1.36 بود. سرانجام ، وزارت خزانه داری نیز 745.4 Ccteu را 7 سال بلوغ 15 اکتبر 2024 قرار داد: در این حالت نیز تقاضا بسیار قوی بود و 1.250 میلیارد با نسبت پوشش 1.68 و نرخ بازده در 1 بود. ، 38٪.

خبر پیشنهادی  آتش سوزی در ساختمان در میلان ، از ترس اما هیچ زخمی