AGI – ‘نوع انگلیسی’ Covid نیز در ایتالیا جدا شده است. بخش علمی پلی کلینیک نظامی سلیو ، که در این شرایط اضطراری با انستیتوی عالی بهداشت همکاری می کند ، ژنوم ویروس Sars-2 را از موضوعی که آزمایش مثبت کرده است ، با واریانس موجود در هفته های اخیر در انگلیس تعیین کرده است. این همان چیزی است که در یادداشت وزارت بهداشت آمده است.

خبر پیشنهادی  در بیت لحم ، مراسم شب کریسمس بدون حجاج

“بیمار و شریک زندگی اش که در چند روز گذشته با پرواز در فرودگاه فیومیچینو از انگلستان بازگشتند ، در انزوا به سر می برند و همراه با سایر اعضای خانواده و ارتباط نزدیک ، تمام مراحل ایجاد شده توسط وزارت بهداشت را دنبال می کنند” ، یادداشت را می خواند.

خبر پیشنهادی  Ndrangheta ، چهره آل پاچینو روی کیک برای برادر رئیس