AGI – ‘نوع انگلیسی’ Covid نیز در ایتالیا جدا شده است. بخش علمی پلی کلینیک نظامی سلیو ، که در این شرایط اضطراری با انستیتوی عالی بهداشت همکاری می کند ، ژنوم ویروس Sars-2 را از موضوعی که آزمایش مثبت کرده است ، با واریانس موجود در هفته های اخیر در انگلیس تعیین کرده است. این همان چیزی است که در یادداشت وزارت بهداشت آمده است.

خبر پیشنهادی  اسرائیل یک دولت وحدت ملی خواهد داشت

“بیمار و شریک زندگی اش که در چند روز گذشته با پرواز در فرودگاه فیومیچینو از انگلستان بازگشتند ، در انزوا به سر می برند و همراه با سایر اعضای خانواده و ارتباط نزدیک ، تمام مراحل ایجاد شده توسط وزارت بهداشت را دنبال می کنند” ، یادداشت را می خواند.

خبر پیشنهادی  در ایتالیا به پرواز برمی گردیم. در ماه ژوئیه ترافیک بیش از دو برابر شده است