AGI – هند از ابتدای شیوع بیماری از 10 میلیون عفونت Covid-19 فراتر رفته است: این دومین کشور جهان پس از ایالات متحده است که اخیراً در تعداد موارد ثبت شده رسمی از 17 میلیون نفر فراتر رفته است. در آخرین روز ، وزیر بهداشت 25000 مورد جدید را گزارش کرد.

خبر پیشنهادی  پیروزی های مهم در لیگ اروپا برای رم و ناپل. امتیاز گرانبها برای میلان

از زمان شروع همه گیری ، من مرگ و میر ناشی از کوید در هند 145135 نفر بوده است، و در این رتبه بندی دوم چشمگیر کشور 1.3 میلیارد نفری پس از ایالات متحده آمریکا و برزیل در مکان سوم قرار دارد. در سراسر جهان، در حال حاضر کل عفونت ها 75.6 میلیون نفر است با 1.674 میلیون مرگ.

خبر پیشنهادی  حکم اوت ، پرداخت مالیاتهای تعلیق در دو سال توزیع می شود