AGI – یک سیزده ساله در طول شب در آستی بر اثر جراحات وارده به شکم احتمالاً در اثر انفجار ترقه ، درگذشت. این اتفاق در یک اردوگاه عشایر در شهر پیدمونتز محل زندگی این پسر اتفاق افتاد. نجات و به بیمارستان منتقل شده برای او هیچ کاری وجود دارد. کارابینی ها در این قسمت تحقیق می کنند.

خبر پیشنهادی  درآمد فراتر از انتظار غول های فناوری