AGI – “زنده باد رومانا ، زنده باد افرادی که فاصله خود را حفظ می کنند و ماسک می پوشند ، اما هیچ کس مردم ایتالیا را وحشت نمی کند زیرا ما حق زندگی و پیاده روی داریم”. بنابراین ماتئو سالوینی در حزب لیگ در سروا.

ماتئو سالوینی در جشنواره لگا در سروا ، در منطقه راونا گفت: “ویروس ویران شد و ویرانگر و ویرانگر بود.” بیایید از ترور ایتالیایی ها با بولتن مردگان دست بکشیم ، دست از آدم ربایی کل مردم برداریم. ” . رهبر لیگ اضافه كرد: “این باعث می شود كه من فكر كنم كه این شرایط اضطراری چند ساله از نظر اقتصادی و سیاسی برای كسی مناسب است.”

خبر پیشنهادی  سعی کردم به پیست های اسکی سوئیس بروم. این چطور پیش رفته است