AGI – امروز پاپ استعفا از دفتر رئیس جماعت علل مقدسین و حقوق مربوط به Cardinalate را که توسط کاردینال جیووانی آنجلو بکیو ارائه شد ، پذیرفت. این را دفتر مطبوعات مقدس مقدس اعلام کرد.

خبر پیشنهادی  Coronavirus ، Fauci: "تصویب واکسن در ماه اکتبر ممکن است"