AGI – بیش از 20 میلیون مورد واکسن سازی در ایتالیا. طبق بولتن به روز شده در بعد از ظهر دوز تلقیح شده است 9711/11/11.

برای دومین روز متوالی از آستانه 500 هزار واکسیناسیون فراتر رفت. برای تکمیل دوره واکسیناسیون (با دوز دوم) ، آنها به طور کلی بودند 6،027،879 مردم. درصد دوزهای تجویز شده 2/89 یا 20،111،976 از 22،558،660 است.

خبر پیشنهادی  داستان از "سنگر" اتاق اورژانس یک بیمارستان در میلان

منطقه ای که بیشترین واکسیناسیون را انجام داده است لومباردی (3،826،650) ، به دنبال آن لاتزیو (2،214،080).