AGI – ون مجهز به سلول یخچال دار که اولین بارها را از بلژیک می آورد وارد رم شد 9750 دوز واکسن Covid از Pfizer-Biontech مقصد . این ون اکنون در پادگان “Salvo D’Acquisto” کارابینیری ها در Tor di Quinto پارک شده و فردا صبح به بیمارستان می رسد. اسپالانزنی، جایی که تحویل انجام می شود.

خبر پیشنهادی  روز عصبانیت در واشنگتن. اعتراض همچنین اروپا را نادیده می گیرد

ون با اسکورت سفر کرد از مرز برنر تا رم، تحت کنترل گشت های پلیس Polstrada و Karabinieri.