AGI – ون مجهز به سلول یخچال دار که اولین بارها را از بلژیک می آورد وارد رم شد 9750 دوز واکسن Covid از Pfizer-Biontech مقصد . این ون اکنون در پادگان “Salvo D’Acquisto” کارابینیری ها در Tor di Quinto پارک شده و فردا صبح به بیمارستان می رسد. اسپالانزنی، جایی که تحویل انجام می شود.

خبر پیشنهادی  سو mis عملکرد دستگاه های دولتی در قتل نینو آگوستینو و همسرش

ون با اسکورت سفر کرد از مرز برنر تا رم، تحت کنترل گشت های پلیس Polstrada و Karabinieri.