AGI – چراغ سبز Ema برای واکسن جانسون و جانسون: طبق آژانس دارویی اروپا ، حتی اگر پیوندهای احتمالی با موارد نادر ترومبوز وجود داشته باشد ، سرم ایمن است.

کمیته ایمنی EMA خواسته است که هشدار در مورد لخته شدن خون غیرمعمول با پلاکت کم در اطلاعات محصول واکسن Janssen که توسط جانسون و جانسون ساخته شده است ، اضافه شود ، که متخصصان “ارتباط احتمالی” با دوز جانسون و جانسون را پیدا کرده اند. رویدادهایی که باید ذکر شوند عوارض جانبی بسیار نادر

خبر پیشنهادی  من ایتالیا 785 کشته دیگر دارم اما روند منحنی ادامه دارد

EMA نیز مشتاقانه تأکید دارد نسبت خطر و سود کلی برای دولت مطلوب باقی مانده است.