AGI – “تاریخ 15 نوامبر وجود ندارد ، کاهش منحنی وجود دارد ، اما ما باید از خود بپرسیم که آیا شبکه های بیمارستان متوقف هستند یا خیر؟ ما این امر را در نظارت پس از نظارت مشاهده می کنیم. من احتمال قفل شدن مانند آنچه در مارس و آوریل برگزار می شود را کنار می گذارمبا این حال ، من احتمال نمی دهم که در مناطق دیگر مداخلات محدود کننده دیگری نیز وجود داشته باشد ، اما به هر حال تقصیری نخواهد بود. “این را وزیر امور منطقه ای ، فرانچسکو بوچیا ، در مصاحبه در CartaBianca در Rai 3 اظهار داشت.

خبر پیشنهادی  وال استریت از ترس ویروس به رنگ قرمز عمیق در آمده است

“هیچ کس تخفیف ندارد – وی افزود – سهم ها بسیار زیاد است و اجازه هیچ ارزیابی خیرخواهانه ای را نمی دهد. اگر داده ها می گویند که یک منطقه باید به همان رنگ باشد ، من اطمینان می دهم که یک منطقه می شود. “