هیئت وزیران تمدید وضعیت اضطراری برای Covid-19 تا 15 اکتبر را تصویب کرد. این از منابع دولتی آموخته شده است.

خبر پیشنهادی  دادستان های برگامو از مدیر بهداشت سابق لومبارد در بیمارستان آلزانو تحقیق کردند