AGI – “در هر خانواده ای مشکلاتی وجود دارد” اما همیشه سه کلمه وجود دارد که به کمک آنها می آید: “اجازه ، برای اینکه مزاحم نشوید ، متشکرم ، به شما کمک می کنیم و متاسفم. ببخشید ، قبل از اینکه روز تمام شود” برای از “جنگهای سرد روز بعد” اجتناب کنید. این پیام پاپ فرانسیس در آنجلوس در روزی است که کلیسا خانواده مقدس را جشن می گیرد.

خبر پیشنهادی  بحران دولت کاهش می یابد و حزب دموکرات زمان بندی برنامه بهبود را تعیین می کند

تأمل در خانواده

پانتیف با یادآوری اینکه 19 مارس 2021 پنجمین سالگرد اعلامیه پیام رسولی “Amoris laetitia” اختصاص یافته به خانواده خواهد بود ، اعلام کرد که “یک سال تأمل” در این زمینه وجود دارد. پاپ گفت: “ما فراخوانده می شویم تا ارزش آموزشی واحد خانواده را مجدداً کشف كنیم: این امر مستلزم ایجاد عشقی است كه همیشه با باز كردن افقهای امید روابط را دوباره احیا می كند.” ، پاپ گفت: “در خانواده ، وقتی خانه باشد دعا ، هنگامی که محبت ها جدی ، عمیق و پاک باشد ، هنگامی که بخشش بر اختلاف فائق آید ، زمانی که سختگیری روزمره زندگی با لطافت متقابل و پایبندی صریح به اراده خداوند نرم شود “.

خبر پیشنهادی  آسیب دیدگی ابراهیموویچ ، 3 مسابقه در معرض خطر

کشف مجدد ارتباط صمیمانه

فرانسیس گفت: “ما فراخوانده می شویم تا ارزش آموزشی واحد خانواده را مجدداً دریابیم” ، این نیاز به تكیه بر عشقی دارد كه با باز كردن افق های امید ، روابط را همیشه احیا می كند. در خانواده ، وقتی خانه دعا باشد ، می توان ارتباط صادقانه ای را تجربه كرد. ، وقتی عواطف عمیق و خالص باشد ، وقتی بخشش بر اختلافات حاکم باشد ، وقتی سختگیری روزمره زندگی با لطافت متقابل و پایبندی صریح به خواست خدا نرم شود “.

خبر پیشنهادی  شراب قرمز از لمباردی ، سیسیل و بولزانو