AGI – سه رأی عدم اعتماد به نفس علیه وزیر بهداشت ، روبرتو اسپرانزا ، در مجلس سنا مطرح شد.

FdI اعلامیه آن است و همچنین می داند که “همگرایی فنی امکان دستیابی به 33 امضا را که برای تنظیم پرونده لازم است ، همانطور که در آیین نامه سنا لازم است فراهم کرده است”.

خبر پیشنهادی  روز ماهیگیران مازارا ، برای جنگ با میگوی قرمز

اولین حرکت توسط رهبر گروه در Palazzo Madama در Fratelli d’Italia ، لوکا سیریانی ، دومین مورد توسط Gianluigi Paragone ، رهبر Italexit و سومین مورد توسط Mattia Crucioli ، برای گزینه Alternative There امضا شده است.