AGI – نخست وزیر جوزپه كنته ساعت چهارشنبه هفته آینده در مورد وضعیت بهداشتی و اقتصادی كشور با اتاق ارتباط برقرار خواهد كرد. این همان چیزی است كه در پایان كنفرانس رهبران گروه ظاهر می شود. در ارتباطات نخست وزیر اتاق قادر خواهد بود که با رأی دادن ابراز عقیده کند.

خبر پیشنهادی  بایدن در نظرسنجی های ترامپ بین 7 تا 10 امتیاز پیشتاز است

کنته در مورد اقدامات محدودکننده اعمال شده توسط dpcm جدید امروز به اتاق گزارش داد. در مورد مداخله ، از آنجا که در فرمول اطلاعاتی برگزار شد ، نمایندگان مجلس نمی توانند هیچ مصوبه ای را برای ارائه به رای گیری ارائه دهند.