AGI – جانسون و جانسون آزمایش واکسن Covid-19 را پس از بیمار شدن یک داوطلب در این مطالعه متوقف کرد. این خبر توسط برخی رسانه های آمریکایی مجدداً منتشر شد و سپس توسط غول دارویی تأیید شد.

“طبق دستورالعمل های ما ، بیماری شرکت کننده توسط هیئت نظارت بر ایمنی داده (که یک نهاد مستقل است) در Ensable (که نام مطالعه است) و همچنین توسط پزشکان داخلی و کارشناسان ایمنی ارزیابی می شود” ، چند ملیتی ایالات متحده در یادداشت. “عوارض جانبی ، مانند بیماری یا حوادث ، حتی موارد جدی – تأکید شرکت” – بخشی از هر مطالعه بالینی است ، به خصوص اگر در مقیاس بزرگ باشد.

خبر پیشنهادی  "نباید به اتحادیه بدهی منتهی شود"

توقف به همه محققانی که با تقریباً کار می کنند ، ابلاغ شد 60،000 بیمار تحت آزمایش.