AGI – کووید نیز به قطب جنوب رسیده است ، تنها قاره ای که تاکنون باقی مانده است ‘مصون‘: 36 مورد از نظر آزمایش سواب در یک پایگاه نظامی شیلی مثبت بودند.

ABC استرالیایی گزارش داد. این ایستگاه در نزدیکی شمالی ترین انتهای شبه جزیره قطب جنوب در منطقه غربی و دور از پایگاه استرالیا در شرق قطب جنوب واقع شده است.

خبر پیشنهادی  تابستان آتش برای ایتالیا با تقریباً 500 آتش سوزی