AGI – “امروز بار دیگر ما عدم کفایت سیستم بهداشتی را تأیید کردیم ، زیرا با توجه به نیاز به تحریک مناطق نارنجی یا قرمز با آستانه Rt کمتر از آنچه در بالا نشان داده شده است ، مجازات می کنیم تا از بروز سایر بحران ها جلوگیری کنیم. اگر می خواهید با دادن یک پیام روشن به شهروندان از این بن بست خارج شوید ، تنها یک راه وجود دارد: ادامه پیگیری دقیق و روشن کردن برنامه واکسیناسیون. از نظر اقتصادی ، شهروندان دیگر کافی نیستند. در مقابل فداکاری که از مردم می خواهیم ، باید اطمینان دهیم. و برای داده هایی که خواندم ، هنوز تعداد کمی از آنها را می بینم “. به گفته منابع Iv ، وزیر بلانوا این را در زمان رئیس هیئت گفت.

خبر پیشنهادی  هشدار مشاغل برای تعطیلی جدید ، دولت در حال مطالعه مواد تازه است