AGI – “در حال حاضر نشانه هایی از تلاطم نهادی در طرف ایتالیایی و نارضایتی های بی مورد از روال تصمیم گرفته شده برای دنبال کردن و عدم اطلاعات و مشاوره قبلی وجود دارد ، بیش از محتوای خود ، که ظاهرا توسط وزیر بررسی خواهد شد سلامت غافلگیر شده “.

خبر پیشنهادی  20765 مورد جدید و 207 مورد مرگ وجود دارد. میزان مثبت شدن به 7.6٪ افزایش می یابد

این مطلب توسط معاون مدیر WHO ، رانیری گوئرا ، در نامه الکترونیکی ارسال شده به محقق ، فرانچسکو زامبون ، نویسنده گزارش در مورد مدیریت ایتالیایی Covid ، که در وب سایت WHO در تاریخ 13 مه منتشر شد و روز بعد پس گرفته شد ، نوشت. این ایمیل ساعت 9.31 صبح روز 14 مه است و در دادسرای دادگستری برگامو قرار دارد.

خبر پیشنهادی  اضطراب برای صوفیا گوگیا ، زمین خوردن و زانوی او آسیب می بیند