AGI – یک پیرمرد 66 ساله اهل Cappelle sul Tavo (پسکارا) صبح امروز در حالی که مشغول شکار بود در Caprara di Spoltore (پسکارا) درگذشت. این حادثه در ساعت 9.30 رخ داده است. طبق اولین بازسازی ، او می لغزید و به طور تصادفی از اسلحه ای که در دست داشت شلیک می کرد ، که می توانست به سینه او برخورد کند. نجات از 118 ، همچنین با هلیکوپتر مداخله کرد ، برای 66 ساله هیچ کاری وجود نداشت. کارابینی های ایستگاه Spoltore در محل مداخله کردند و در حال بازسازی آنچه اتفاق افتاده است.

خبر پیشنهادی  تغییر نقشه ایتالیا ، 17 منطقه به رنگ زرد ، 4 منطقه با نارنجی