او با حمل یک …tortoiseshell، برای او که می خواست پیاده روی کند. این توضیحی است که یک زن 60 ساله به کارابین ایستگاه رم Cinecittà داد که صبح دیروز با کمک کسانی که از شرکت مداخله عملیاتی بودند ، وی را در پیاززا دی جرانی متوجه شدند در حالی که آنها مشغول انجام دوره های خاص بررسی های قلمرو با هدف احترام بودند. نسخه هایی برای سلامتی اضطراری.

خبر پیشنهادی  اینتر انقلاب ساسولو را شکست می دهد ، بنونتو یووه را متوقف می کند

بنا به درخواست گواهی این واقعیت که او از خانه دور بود ، این 60 ساله توجیه مفرد را ارائه داد و دقیقاً با اشاره به اینکه وی از خانه خارج شده بود برای پیاده روی با لاک پشت های متعلق به او به طور منظم. مجازات اداری برای عدم رعایت مقررات فعلی با هدف محدود کردن عفونت ویروس ها برای زن انجام شده است Covid-19.

خبر پیشنهادی  اسرائیل یک دولت وحدت ملی خواهد داشت