(AGI) برگامو ، 26 سپتامبر – کارابینی های Compagnia di Zogno (برگامو) یک شهروند 38 ساله مراکشی را که در 13 و 20 سپتامبر گذشته در مدولاگو مسئول بود ، به جرم دو اقدام به سرقت و خشونت جنسی علیه یک زن بازنشسته 89 ساله که علاوه بر جراحات شخصی گزارش کرد ، دستگیر کرد. جمع کردن قسمتهای خصوصی بررسی ها امکان شناسایی موضوع و ردیابی وی را به سلزا فراهم کرد. مرد دستگیر شده در اختیار مقامات قضایی به زندان برگامو منتقل شد. (AGI)
Bs1 / Gla

خبر پیشنهادی  قایق مهاجران آتش می گیرد و در دریای منطقه Crotone منفجر می شود