AGI – پسر 15 ساله ای که خود را در ولتری آتش زد در روزهای اخیر ، در حیاط خانه اش

او توسط گروه نجات داده شد پدر، به خانه بازگشت تا او را در مدرسه همراهی کند. این مرد قصد داشت آتش را خاموش کند و خودش زخمی شد.

خبر پیشنهادی  دانلود فیلم جهان با من برقص

کارابینی های ایستگاه ولتری موضوع را بررسی می کنند.