AGI – در طول شب زنگ هشدار از یک قایق در معرض خطر در منطقه سار مالت دریافت کرد: 65 نفر در هواپیما از لیبی فرار کردند. خود این سازمان با تأکید بر لزوم کمک فوری اظهار داشت: “ارتباط دشوار است و خط دائما در حال سقوط است”.

خبر پیشنهادی  برای دبیرستان ها ، بازگشت به کلاس با سرعت کم پیش می رود