AGI – برای بانکهای مستقر در انگلیس که در ایتالیا فعالیت می کنند و م institutionsسسات پول الکترونیکی مستقر در انگلیس که از طریق شعبه در ایتالیا فعالیت می کنند “عملیات فقط برای فعالیتهایی که مجوز برای آنها درخواست شده مجاز است و فقط به مدیریت روابط موجود محدود می شود. بنابراین ، جذب مشتری جدید مجاز نیست و همچنین اصلاح روابط موجود مجاز نیست. با این حال ، برای قراردادهای مشتقه موجود که منوط به تصفیه توسط طرف مقابل مرکزی نیستند (مدیریت بورس) ، مدیریت رویدادهای چرخه زندگی چنین قراردادهایی مجاز است “. این را بانک ایتالیا مشخص کرد که امروز دو پیام را صادر کرده است که در آن اطلاعات و توضیحات مربوط به محتوای مقررات مربوط به Brexit مندرج در مصوبه قانون “Milleproroghe” برای جنبه های مورد علاقه ، به ترتیب ، برای واسطه های انگلیسی فعال در ایتالیا و مشتریان آنها ارائه شده است.

خبر پیشنهادی  سقوط هواپیمای نظامی ، حداقل 22 کشته