AGI – “ما هیچ چیز مشترکی با برلوسکونی نداریم ، اما مخالفان و اکثریت می توانند در مانور همکاری کنند. امروز من دو نیروی سیاسی مخالف را دیدم که از دو کشور اروپای شرقی دفاع می کنند و می خواهند صندوق بازیابی را مسدود کنند. Forza Italia این کار را نکرد. مطمئناً رویکرد دیگری وجود دارد. دفاع از مواضع مجارستان و لهستان غیرمسئولانه است“وزیر امور خارجه لوئیجی دی مایو به” کارتابیانکا “گفت.

خبر پیشنهادی  ثبت سوابق مالیاتی را تا 31 دسامبر متوقف کنید. سند برنامه ای به بروکسل می رود

وزیر امور خارجه تأکید می کند: “غیر قابل قبول است که بخشی از مخالفان از لهستان و مجارستان حمایت کنند”. در مورد اروپا دی مایو معتقد نیست که ، با پایان یافتن شرایط اضطراری عروق کرونر ، بازگشت پیمان ثبات برقرار خواهد شد “.