AGI – “با این کار ما به سمت تضعیف جهت M5S خواهیم رفت و به یک حزب بیشتر شبیه Udeur تبدیل خواهیم شد ، شاید بیشتر برای مدیریت صندلی ها و مشاغل مفید باشد. این چیزی نیست که من برای آن جنگیدم”. این پیش بینی مصاحبه ای که عصر امروز از Piazzapulita ، در La7 پخش می شود ، در معاون پیشین M5s ، الساندرو دی باتیستا ، اعلام شد.

خبر پیشنهادی  coronavirus کاسه ها را می کشد