AGI – شرکت دارویی “مدرنا” اعلام کرده است که تاخیر در زایمان در ماه فوریه وجود دارد “واکسن ضد کووید. این را سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در جریان کنفرانس مطبوعاتی روزانه اعلام کرد. سخنگوی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود: “این تاخیرها در ماه مارس جبران می شود.”

اتحادیه اروپا برای تأمین 160 میلیون دوز با Moderna قرارداد بسته بود. و طبق برخی منابع بروکسل به نقل از رویترز ، این روزها در حال مذاکره برای خرید 150 میلیون دوز اضافی است.

خبر پیشنهادی  8 توصیه بروکسل برای خروج از حبس